>

Evaluatieonderzoek Muzetrajecten
In opdracht van Bureau Schijf voerde AStri een overkoepelend evaluatieonderzoek uit naar
de zeven verschillende trajecten die zij aanbiedt.
Deze resultaten dienen ter input voor het MuzeCongres in juni 2010 en het boek 'Aanstekelijk Leiderschap in het publieke domein'. Daarnaast geeft het onderzoek bestaande en potentiële cliëntorganisaties inzicht in ervaringen van deelnemers.


Kenmerken deelnemers
Onder in totaal 180 ex-deelnemers aan één of meerdere trajecten van Bureau Schijf is een internetvragenlijst uitgezet. De uiteindelijke respons op het verzoek tot deelname was hoog (78%).
Van de deelnemers heeft 80% een leidinggevende functie en is 77% werkzaam bij het Rijk.
Het grootste aantal deelnemers heeft het traject Muze de Kern voor projectleiders en senior adviseurs gevolgd.
Bijna 20% van alle deelnemers heeft meerdere trajecten van Bureau Schijf gevolgd.


Hoge mate van tevredenheid over gevolgde cursus
Over het algemeen zijn de deelnemers zeer tevreden over het door hen gevolgde traject.
Met name deelnemers aan de Retraite/HagenHorstMuzeGroep laten zich hier zeer positief over uit.
Zij geven deze een 8,6 als gemiddeld rapportcijfer. Ook Muze de Kern voor projectleiders (8,5%) en
Muze de Kern voor directeuren (8,1) worden hoog gewaardeerd. Deelnemers aan het traject Muze in Leiderschap geven dit traject een 8,3. Daarnaast geeft 90% aan dat zij het door hen gevolgde traject aanbevelingswaardig achten.


Doelstelling en Resultaat

Deelnemers die zichzelf de vijf persoonlijke doelstellingen hadden gesteld die ten grondslag liggen aan alle Muzetrajecten, namelijk het versterken van autonomie, denk- en of gedragspatronen doorbreken, inzicht krijgen in eigen gedrag of effect van gedrag, eigen kwaliteiten en mogelijkheden verkennen en het ontdekken van persoonlijke drijfveren, zijn hierin succesvol geweest. Verder geeft men aan dat niet alleen zijzelf maar ook de organisatie waarvoor zij werken profijt heeft van de door hen gevolgde cursus doordat zij meer rust hebben gevonden, meer met overtuiging werken en dat men meer gemotiveerd is. Dit alles werkt door in de resultaten van de organisatie. Een groot aantal deelnemers zag hierdoor indirect ook hun maatschappelijke bijdrage groeien.


Kenmerken traject
Uit de vragen naar een beoordeling van afzonderlijke kenmerken van de trajecten komt wederom een beeld van zeer tevreden deelnemers naar voren. Vrijwel alle kenmerken worden door 90% of meer van deelnemers als positief (zeer tevreden of tevreden) beoordeeld.
Zo is vrijwel iedereen (98%) tevreden met het aantal trainers ten opzichte van het aantal deelnemers,
is 96% (zeer) tevreden met de kennis en kunde van de trainers, en 94% met de inhoud van het traject en mix van werkvormen. Het kenmerk waar men relatief gezien minder tevreden mee was, is de reader. Deze is echter recentelijk herzien en de tevredenheid hiermee toegenomen.


Onderscheidendheid
Het meest genoemde onderscheidende kenmerk van de trajecten uit het Muze programma
is de diepgang die bereikt wordt waardoor je bij de kern komt van jezelf als leider.
De persoonlijke aandacht en benadering wordt hierin als sterk genoemd. Daarnaast zijn de veelzijdigheid aan werkvormen die gehanteerd wordt (theorie, oefening maar ook meditatie
en beweging) en de professionaliteit van de trainers zeer gewaardeerde aspecten.


Slotconclusie

De resultaten laten in hun totaliteit een beeld zien van zeer tevreden ex-deelnemers, met
een grote waardering voor zowel het traject, de persoonlijke aandacht en focus daarbinnen
als de trainers die hen begeleidden. Zij geven aan door het traject een groei in leiderschap
te hebben doorgemaakt en inzicht te hebben gekregen in het effect van het eigen gedrag en meer geïnspireerd geraakt te zijn. Dit heeft een positieve doorwerking op onder andere hun medewerkers,
op de organisatie waar zij voor werken en volgens een deel van hen ook op de samenleving.


DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE ONDERZOEK

BUREAU ASTRI